Tilvenning

Når barnet har fått plass i barnehagen, inviteres det med foreldrene sine på besøk for å hilse på barn og voksne, og bli litt kjent i forkant av oppstart.

Når barnet begynner i barnehagen, er det viktig å sette av nok tid og ressurser til å ivareta barn og foreldre på en best mulig måte, slik at de opplever barnehagen som et godt og trygt sted å være. Tilvenningsperioden er en sårbar tid for både barn og foreldre der det er behove for ro og tett oppfølging.

For å ha best mulig tid til det enkelt barn, begynner barna i små puljer. Hvert barn får en fast tilknytningsperson som følger tett opp den første tiden. Tilknytningspersonen bistår barnet i det å bli godt kjent med både barn og voksne i barnehagen. Barna er ofte i mindre grupper i starten av året, der vi legger vekt på å etablere nærhet til den voksne, skape ro og fellesopplevelser i lek og aktiviteter.

Mål for tilvenningen:

Barn og foreldre opplever at barnehagen er et trygt sted å være.

BARNET:

  • Kjenner og erfarer at det er trygt og godt i barnehagen
  • Får ro til å bli kjent
  • Får spillerom til å utforske

ANSATTE:

  • Er tilgjengelige, sensitive og nære og innlemmer barnet i lek og aktivitet
  • Samarbeider nært med foreldrene rundt tilvenningen
  • Har en plan for oppstart, vurderer enkeltbarn og barnegruppas behov, og foretar løpende justeringer når det er nødvendig  

FORELDRENE:

  • Er til stede, tilgjengelige og fleksible, så lenge vi ser at barnet trenger det 
  • Gir barnet spillerom til å utforske og bli kjent på egenhånd, og er samtidig oppmerksomme og tilgjengelig når barnet trenger å søke nærhet og trøst
  • Er motivatorer og hjelper barnet inn i lek på gulvet  

De aller minste barna skjermes de første månedene fra det større fellesskapet i barnehagen ved primært å være på småbarnsavdelingen. Etter hvert som de blir trygge og større, vil de gradvis introduseres for nye sosiale opplevelser.

Tilknytningspersonen er foreldrenes primærkontakt den første tiden. Den vil bidra til en tett dialog mellom barnehagen og foreldrene. Den hjelper foreldre og barn til å bli godt kjent, slik at barnehagen oppleves som et godt og trygt sted. Det avholdes en introduksjonssamtale i løpet av barnets oppstart hvor det utveksles viktig informasjon, og etableres et godt samarbeid rundt det enkelte barn.

Vi anvender «Oslostandard for Tilvenning – en trygg barnehagestart for alle barn» som veiledende dokument. Den finnes her: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/for-ansatte-i-barnehagene/kvalitetsstandarder-og-veiledere/#toc-2