Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Det siste året i barnehagen rustes barnet til den nye hverdagen som kommer med skolestart. Danning er derimot  en livslang prosess og hele barnehagetiden er del av denne, men det siste året i barnehagen er det er et spesielt fokus på skoleforberedende ferdigheter som:

  • Det å være en god venn 
  • Kunne innordne seg et fellesskap 
  • By på seg selv 
  • Samarbeide med andre
  • Skrive sitt eget navn 
  • Forberedende lese og skrive ferdigheter 
  • Selvstendighet
  • Trafikksikkerhet

Barna skal utfordres til selvstendighet og samarbeid, ro og konsentrasjon. Det siste året i barnehagen vil de få rikelig anledning til lek og aktiviteter, utfolde seg i naturen, oppleve mestring, få ny kunnskap og pirret sin nysgjerrighet. Vi vil bidra til å gi dem en bærekraftig plattform, tro på egne ressurser og motivasjon til læring videre i livet.

Mål for overgang barnehage-skole:

Barnet opplever en god avrunding av barnehagetiden, er motivert og nysgjerrige på det å begynne på skolen.

BARNET:

Kan takle motgang

Kan innordne seg et fellesskap

Kan holde orden på egne ting og kle av og på seg selv

ANSATTE:

Legger til rette for at barna skal få gjøre seg egne erfaringer og oppleve mestring

Stimulerer barnas nysgjerrighet og lyst til læring

Hjelper barna til å erfare og finne hensiktsmessige måter å være del av et fellesskap 

FORELDRENE:

Engasjerer seg og er nysgjerrige på barnets opplevelser i barnehagen

Er positive støttespillere 

Støtter barnet i å prøve selv for å få til og oppleve mestring

Det siste halve året legger vi vekt på å mentalt forberede barna på å avrunde barnehagetiden, og forberede seg til en ny fase i livet. Vi besøker de ulike skolene barna skal begynne på. Vi ser på film som viser hvordan skolehverdagen kan være og snakker om hva det vil si å gå på skolen. Vi forbereder barna på at det kommer til å bli annerledes, læringen får en større plass og kravene øker. Vi gleder oss sammen med barna, reflekterer sammen med dem omkring det å danne nye vennskap og hva det vil si å vise hensyn. Vi øver på blyantgrep, det å skrive navnet sitt, tegning, ta imot beskjeder, kle på seg selv, holde orden på sakene sine og klare seg selv på toalettet med mye mer.

Barnehagen samarbeider med skolene barna skal begynne på, utveksler informasjon med disse, for å sikre en god skolestart for barna. Skolene arrangerer førskoledag for kommende elever.

Vi anvender «Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole» som veiledende dokument og følger standardens årshul. Den finnes her: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/for-ansatte-i-barnehagene/kvalitetsstandarder-og-veiledere/#toc-5