Progresjon

Barna skal gjennom barnehagetiden få varierte, allsidige muligheter ut i fra egne ressurser, oppleve mestring og utvikle seg. De skal få ulike læringsmuligheter og oppleve progresjon. Vår virksomhetsplan og årsplan ligger til grunn for dette arbeidet, og nedfelles i periodeplaner og ukeplaner for å sikre progresjonen i det daglige arbeidet.

I barnehagen har hvert enkelt årskull behov for noe som er spesielt ut i fra alder og modning. Barnehagens organisering skal sikre at de ulike aldersgruppene får et tilbud særskilt tilpasset dem, som har en naturlig progresjon fra år for år. Samtidig skal hvert enkelt barn sikres progresjon og utvikling ut i fra egne evner uavhengig av alder, og gis mulighet til samspill, utfordringer og læring på tvers av alder.

I de påfølgende fanene finner dere innhold og tilbud til hvert enkelt årskull.