Oppholdsbetaling

Som hovedregel skal alle barnehager følge den til enhver tid fastsatte makstakst for foreldrebetaling. Dersom det kan dokumenteres at foreldrebetalingen blir for lav til å opprettholde kvaliteten på tilbudet til barna, kan barnehagen sette en høyere foreldrebetaling.

Foreldrerådet i Bråten barnehage har enstemmig vedtatt å øke foreldrebetalingen utover makstakst.  Pr d.d. ligger foreldrebetalingen på kr 270,- over makstakst. 

Kostpengene utgjør i tillegg kr 630,-. per måned og dekker to måltider per dag samt lønn til kjøkkenassistent. Kostpenger faktureres 11 måneder i året uavhengig av kjøkkenets åpningstid.

Moderasjoner gis i henhold til Oslo kommunes satser. Søskenmoderasjon og redusert oppholdsbetaling p.g.a lav inntekt beregnes utfra den offentlig fastsatte makstaksten.

Høyere foreldrebetaling er å anse som midlertidig i den forstand at barnehagen vil bestrebe seg på å gå tilbake til makstakst så snart de økonomiske rammebetingelsene blir stabilt bedre, og man ser at det er mulig å drive barnehagen med et tilnærmet nullresultat uten økt foreldrebetaling.

I tillegg tilbyr vi følgende frivillige turer som vi tar ekstra betaling for:

Leirskole for førskolebarna, for tiden kr 1 300,- per barn.  Dette inkluderer opphold, kost og busstransport til og fra barnehagen. 

Gårdstur før jul for 4- og 5åringene.  Gårdsbesøk og buss koster ca kr 235,- per barn.