Oppfølging av enkeltbarn

Når barnet starter i barnehagen har det en kontaktperson eller tilknyttningsperson, en ansatte som jobber i tett tilknytning til barnet i det daglige. Kontaktpersonen viser barn og foreldre til rette, og skal ivareta en trygg og god oppstart. Barnet skal bli kjent med rutiner og dagsrytme, delta i lek og aktivitet og etablere vennskap og nære relasjoner til andre barn og voksne.

Barnet vil den første tiden i barnehagen forholde seg i en mindre gruppe av barn, være mer skjermet. Det skal få tid og ro til å etablere den nødvendige tryggheten og tilknytningen til nye omsorgspersoner og danne relasjoner til andre barn.

Vi er opptatt av å gi det enkelte barn omsorg, trygghet og nærhet ved å være tilgjengelige og oppmerksomme på barnets signaler. Vi er organisert slik at det er fire pedagoger på hver fløy som har ansvar for hver sin aldersgruppe, og som har det overordnede ansvaret for barnets tilvenning i barnehagen.

Også etter at barnet er blitt trygg og kjent, er det etter vår mening verdifullt å ha en voksen som er spesielt oppmerksom på at barnet får det det trenger. Den ansvarlige pedagogen for ditt barns alderstrinn har hovedansvar for:

  • Barnets trivsel og generelle utvikling
  • Legge til rette for vennskap og godt samspill med barn og voksne
  • Sørge for god kontakt med foreldrene og invitere til samtale 2 ganger i året