Personalets arbeid

For å nå våre målsettinger er vi i opptatt av å videreutvikle vår pedagogiske praksis. Personalet får utfordringer ut fra egne ressurser og ståsted, og vii deler vår kompetanse, erfaringer og ideer med hverandre. Det er nødvendig at alle opplever seg delaktige i planleggings­prosesser og vurderinger, og får den informasjonen de trenger. 

Alle ansatte deltar jevnlig i gruppeveiledning med styrer der vi tar vi opp ulike problemstillinger som vi sammen gjør til gjenstand for refleksjon. Vi bestreber oss på å være anerkjennende i samspill og er opptatt av personalets bevissthet i forhold til dette. På møter legger vi til rette for faglige diskusjoner og drøfting av pedagogisk praksis.

En av personalets viktigste oppgaver er å gi alle barn god omsorg. Å gi hvert barn god omsorg handler om å se den enkeltes behov og samtidig verdsette barnet. Personalet deltar aktivt i lek og samspill med barna, veileder ved konflikter som oppstår, observerer og har løpende samtaler med barn og foreldre. Når et barn eventuelt strever med noe, tar vi aktivt tak i dette for å best mulig bistå barnet. I samarbeid med barnet og dets foreldre setter vi i verk tiltak for å sikre trivsel og god utvikling.

Ved sykdom blant personalet tenker vi helhetlig og deler ressursene vi har tilgjengelige i barnehagen. Vi har hele tiden fokus på arbeidsmiljøet. Trivsel hos personalet henger sammen med trivsel hos barna. 

Vi har et samarbeid med Oslo Met, er Universitetsbarnehage,og praksisbarnehage for barnehagelærerstudenter.