Taushetsplikt og opplysningsplikt

Taushetsplikt og opplysningsplikt

I henhold til Lov om barnehager § 20 som tar utgangspunkt i forvaltningslovens §§ 13 til 13 f, gjelder taushetsplikten i Bråten barnehage. Reglene verner barna, deres foreldre og personalet. De skal forhindre at andre får adgang eller kjennskap til det de ansatte i forbindelse med sitt arbeid får vite om andres personlige forhold.

Alle ansatte, også vikarer, skriver under på taushetsløfte når de begynner i vår barnehage.

Som foreldre vil dere i det daglige møte personalets pålagte taushetsløfte i eksempelvis disse situasjonene:

Opplysninger om deres barn oppbevares innelåst i barnehagen. De makuleres to år etter at barnet har sluttet. Barnehagen  opplysningsplikt når det gjelder forhold som vedrører ditt eget barn, men taushetsplikt når det gjelder andres barn. Når barnet ditt f.eks. har vært i konflikt med et annet barn har du rett til å vite forhold omkring ditt eget barn, men ikke det barnet det har vært i konflikt med.

Opplysninger gitt til skole, Pedagogisk- psykologisk tjeneste og andre offentlige instanser gis kun med foreldrenes samtykke.