Samarbeid

Som forelder i Bråten barnehage er du en av eierne av barnehagen. Som medeiere og foreldre har dere alle et ansvar for at barnehagen er et godt sted å være for eget og andres barn, personale og foreldre. Det forventes at du:

 • Holder deg orientert om barnehagens plattform og planverk.
 • Bruker Kidplan 
 • Følger med på oppslagstavlene, hjemmesiden og leser informasjon på e-post.
 • Tar opp saker som du er opptatt av med personalet slik at vi kan finne en løsning i fellesskap.
 • Deltar på foreldremøter, sosiale arrangementer og dugnader.
 • Bidrar til å skape et inkluderende fellesskap.
 • Gjerne engasjerer deg i ulike verv som foreldrekontakt eller styremedlem m.m.

For å ivareta det gode foreldresamarbeidet er vi opptatt av å ha en god dialog med alle foreldrene. Vi ønsker derfor å være tilgjengelige for dere når det er mulig. Ofte må personalet prioritere behov i barnegruppen i det daglige som går foran samtaler med foreldrene. Hvis barnet er tilstede, eller personalet ikke har mulighet til å snakke med dere der og da, kan det være lurt å avtale en samtale eller eventuelt ringe senere.

Foreldre har stor innflytelse på oppfølging av eget barn. Ved hver foreldresamtale blir vi sammen enige om hva vi skal fokusere på framover for å best mulig hjelpe og bistå barnet i sin trivsel og utvikling. Vi blir sammen enige om hva barnehagen kan bidra med ut fra våre rammebetingelser.

Dialog mellom foreldre og personalet foregår på flere arenaer. Faste møtepunkter er:

 • Daglig ved henting og bringing.
 • Introduksjonssamtale når barnet begynner i barnehagen.
 • Foreldresamtale 2 ganger årlig og forøvrig ved behov.
 • Foreldremøter 2 ganger årlig.
 • Sosiale sammenkomster

Vi har åpne dører for foreldre som vil være til stede og oppleve barnehagehverdagen. Dere er velkomne når som helst!