Pedagogikk

Visjon

I Bråten barnehage skal du bli sett, lyttet til, møtt med respekt og oppriktig engasjement. Slik skal vi bidra til at du utvikler et godt selvbilde. Dette er det beste utgangspunktet vi kan gi deg for et rikt liv i samspill med andre.

Vårt slagord

"Gode selvbilder gir gode liv"

 

Vårt satsningsområde for perioden 2020-2023 (utdypet i vår virksomhetsplan og årsplan):

"Jeg er trygg på meg selv og tror på egne ressurser også når jeg møter motgang i livet"

Dette vil vi jobbe spesielt med i perioden:

  • Rytme og flyt gjennom hele barnehagehverdagen
  • Forutsigbarhet-smidighet-ro
  • Videreutvikle rutiner
  • Felles innhold-Temaarbeid
  • Mestre å være en del av fellesskapet

Barndommens egenverdi og leken står alltid sentralt i vårt arbeid.

 

Pedagogisk plattform

Vår målsetting er å skape et miljø som gir trygge, glade og selvstendige barn med positiv selvoppfatning som fungerer godt sammen med andre. Utvikling av sosiale ferdigheter er en viktig del av livets læring.

Vi organiserer dagene på måter som fremmer barns selvstendighetsutvikling og personlige læreprosesser. Barna har stor innflytelse på egen hverdag innenfor trygge og forutsigbare rammer.

I vår barnehage har leken stor plass. For oss betyr en god barndom at barn får tid og ro til å gjøre det de er mest opptatt av, nemlig å leke. Her er også hverdagen preget av nære relasjoner, fellesopplevelser, vennskap, latter og humor, utforsking og mestring.

Det har i den senere tid vært større opppmerksomhet rettet mot mobbing i førskolealder. Mobbing er noe vi ikke ønsker i vår barnehage. Vi har alltid tett oppfølging av barn og barnegruppene. Vi observerer barna og er tett på i lek og smågrupper, slik at det fort kan fanges opp når noe ikke er greit.

I Bråten barnehage har vi et høyt faglig nivå. Vi vektlegger å ha et kompetent og stabilt personale og stiller høye krav til alle våre ansatte.

Hos oss er det godt å være!