3-åringen

I 3-årsalderen begynner barnet i større grad å se seg selv i sammenheng med omgivelsene. Det prøver ut og forsker på sin egen rolle i forhold til andre. Det hevder i større grad egne meninger og behov, og sjekker ut hvordan disse virker i samspill med omverdenen. I mange sammenhenger vil 3-åringen ikke uten videre jenke seg, men holde på sitt perspektiv. Samspillet, responsen og tilbakemeldingene fra dem barnet omgir seg med samt erfaringer av egne valg, gir grunnlag for viktig læring, mestring og livskompetanse. For oss voksne er det viktig å møte barnet der det er. Vi snakker sammen om valg og synspunkter, og alternative  gode løsninger.

Det er også viktig å presisere at barnet ikke alltid kan få gjennomslag for egne ønsker og behov av hensyn til seg selv og andre. Slik lærer det å mestre sosiale normer i samspill med omgivelsene.

3-åringen bruker mye tid på å klare sine daglige gjøremål. Dette dreier seg for eksempel om å kle på seg selv, smøre egen mat og bære tursekken.

I 3-årsalderen er barna i full gang med å utforske rolleleken. De går ut og inn av roller, og temaene i leken kan skifte fort. Barnet mestrer ikke enda å leke rollelek med mange av gangen. I leken utfordres det hele tiden på å ta den andres perspektiv og å hevde egne meninger.

Det er i denne alderen barnet for alvor blir kjent med ulike bokstavlyder og gradvis tilegner seg ny uttale. Vi leser og leker med ord og uttrykk, og bruker mye sang/musikk, rim og regler. Temaarbeidet i barnehagen bidrar til å beriker barnets språk, og i samspill med andre vil barnet nå bruke språket mer aktivt. Behovet for å bli forstått bidrar til språkutvikling.

Barnet i 3-årsalderen skal få mulighet til å velge aktiviteter og være med på å planlegge dagene i barnehagen. Barnets innspill og meninger skal bli hørt og tatt på alvor slik at det oppleve seg som en viktig bidragsyter.