5-åringen

5-åringen går sitt avsluttende år i barnehagen, og vi ønsker å ruste barnet best mulig til skolestart ut i fra dets forutsetninger. Barnet vil dette året få mer frihet og større spillerom når det gjelder medvirkning og påvirkning av egen hverdag. Barnet vil utfordres på det å mestre selv slik at det utvikler sin selvstendighet. Det gis mulighet til læring og forskning på livet gjennom lek, nysgjerrighet og appetitt på livet.

5-åringene øver på å utvikle sin selvstendighet. Det er for eksempel viktig å mestre grunnleggende ferdigheter som det å ta vare på egne ting og å kunne kle på seg selv. Barnet deltar i flere voksenstyrte, organiserte aktiviteter der det stilles krav til det å innordne seg. Barnet må følge spilleregler i en mer definert sammenheng. Det øver seg på å slutteføre prosesser mot et mål. Det å konsentrere seg om en oppgave over lengre tid, motta beskjeder og fullføre dem, er noe vi jobber spesielt med mot skolestart.

Vi fokuserer på å gi gode tilbakemeldinger på det hver enkelt bidrar med, med alle sine ulikheter, slik at barnet opplever seg og sitt bidrag som verdifult. Dette er livskompetanse vi vil at hvert enkelt barn skal ha med seg videre i livet etter endt barnehagetid.  

For å bistå 5-åringene i utvikling av livskompetanse vil vi gjøre følgende:

- 5-åringen er vitebegjærlig og har mange spørsmål om livets små og store mysterier. 5-åringene kan gå mer i dybden når det kommer til både utforsking av fakta, og filosofere over mer abstrakte tanker. Vi har samlinger med forskjellig filosofiske tema der vi undrer oss sammen. Vi spiller rollespill og planlegger prosjektarbeid og samarbeidsoppgaver i små og store grupper.

- Det er et mål å hjelpe barnet til økt selvfølelse. Vi legger opp dagene slik at det opplever mestring og føler seg betydningsfult. Vi skaper et miljø der alle tør å hevde egne meninger, uavhengig av hva andre synes og mener.

- Leken i 5-årsalderen er mer kompleks og innholdsrik og det er som oftest flere barn med. Når barnet har høyere lekkompetanse, gir det rom for å skape noe større ut fra egne behov og ønsker. Samtidig er det lettere å henge med på andres innspill og tanker. Lekkompetansen er vesentlig for i det hele tatt å kunne være en aktiv, selvstendig del av leken.

- I samling og andre voksenstyrte aktiviteter legger vi vekt på høy grad av deltagelse og baserer innholdet enda mer på barnets innspill og behov. De eldste barna oppfordres til et mer omfattende selvstendig ansvar i hverdagslivet, både for seg selv og andre. Femåringen liker å få ansvarsoppgaver som det å hjelpe til med de yngste barna, lage mat og gjøre ulike “voksenoppgaver”. Det er også viktig å få mulighet til å kjenne på "frihet under ansvar".

- Medvirkning handler om å ta større del i planlegging av aktiviteter, turer og arrangementer. Barnet involveres i større gard i demokratiske prosesser og refleksjoner rundt det å være del av et mangfoldig fellesskap.

- Det forventes at barnet tar mer ansvar for seg selv og sine ting. Det pakker sekken sin selv, kler på seg selv og vurderer hvilke klær det trenger.

- Det siste året i barnehagen har vi et spesielt fokus på språk- og begrepslæring. Vi legger til rette for fortellerglede, tekstskaping og lekbetonte oppgaver. Disse er knyttet til bokstaver, tall og begreper der barnas fantasi får blomstre. Vi bruker også tid på høytlesning, rimord, vitser og IKT. Andre forberedelser til skolestart er at det stilles større krav til deltagelse i samlinger, der de må by mer på seg selv og samtidig mestre å vente på tur.