4-åringen

I 4-årsalderen mestrer barnet å forholde seg til flere i lek og sosiale sammenhenger. 4-åringen øver på livet gjennom lek, og tilegner seg viktig livskompetanse. Barnet lærer sosiale strategier som er vesentlige for det å få venner, og det å være en aktiv del av en større sosial sammenheng. Det de opplever i hverdagen sin, tar de med seg inn i leken og forsker videre på. Barna bruker sin kreativitet og fantasi, og må samarbeide for å finne løsninger.

I barnehagen skal barnet blir verdsatt for den det er. Barnet skal møtes med respekt og forståelse for sitt bidrag. Slik utvikler det trygghet på seg selv, og mestrer det å kunne hevde egne meninger og stole på egne valg. Det er en aktiv aktør i egne liv.

For å bistå 4-åringene i utvikling av livskompetanse vil vi gjøre følgende:

 - Rollelek er svært viktig i denne alderen. Dens innhold og form blir stadig mer kompleks og rollemønsteret utvidet. Vi gir tid og anledning til å utforske opplevelser og interesser. Barnet vil i leken måtte ta selvstendige valg. Det velger roller, tema og samarbeider med andre. De voksne samarbeider i lek på barnas premisser og støtter barnet i å utvide lekkompetansen der det er nødvendig.

- 4-åringen kan i stor grad ta del i planlegging og utforming av sin egen hverdag. Det blir stadig mer delaktig i demokratiske prosesser og får erfaring med å forme fellesskapet. Barnet er i denne alderen mer bevisst på hva det liker å gjøre og har evnen til å planlegge fram i tid. Vi bruke tid hver uke på å snakke om ukas innehold, både av faste planlagte elementer og ting som oppstår i samspillet mellom voksne og barn. Det er viktig å gi rom for at alle opplever seg sett og hørt, og har reel innvirkning på sin egen hverdag. Barnet skal få mulighet til å styre og ta egne valg i hverdagen innenfor de rammene vi har.

 - 4-åringen skal gis anledning til å bryne seg på nye utfordringer og finne løsninger til beste for seg selv og fellesskapet.

- I fireårsalderen bruker barnet språket aktivt, og møter stadig større forventinger til det å skulle formidle noe i et fellesskap. Det formidler lengre dialoger og tankerekker. I denne alderen vekkes også interessen hos mange for bokstaver som stimuleres med meningsfylte aktiviteter knyttet opp og mot lek og glede.