Organisering

Bråten barnehage har 2 fløyer - Nord og Sør. Hver fløy består av to områder: Gul og Grønn på Nord samt Blå og Rosa på Sør. På Nord er det barn fra 3 til 5 år og Sør er det 1 og 2 åringer.

Rosa og Blå på Sør har 12 barn hver, halvparten 1 åringer og halvparten 2 åringer.

Grønn og Gul på Nord har også 6 barn fra hvert kull, alderskullene her er 3, 4 og 5 åringer.

Vi har aldersblanding som vår grunnstruktur. Parallelt legges det tilrette for turer og aktiviteter for hver aldersgruppe. Dette fremkommer også i våre ukeplaner.

I starten av barnehageåret vil barna være i aldersrene grupper det meste av dagen. Gradvis legger vi til rette for mer aldersblanding når barnegruppene er etablerte.

Fløyene samarbeider i hverdagen om pedagogiske opplegg og oppfølging av barnegruppene. Det er et felles vaktsystem på hver fløy slik at barnet ditt blir godt kjent med alle de voksne på fløyen.

Klubber

Hver tirsdag er barna i aldersdelte ”klubber” hele dagen. Barna leveres og hentes på fargen der klubben holder til.

Smågrupper

I barnehagen er det mange barn med ulike behov. For å ivareta enkeltbarn og barnegruppen på en best mulig måte benytter vi ofte smågrupper. Gruppene varierer ut i fra barnas alder og interesser. Vi tar hensyn til barnas innspill og venner, ulike aktiviteter og tilgjengelige voksenressurser, samt spesielle behov. Vi legger opp til både planlagte og mer spontane smågrupper i løpet av barnehagedagen.

Bemanning

Barnehagen ledes av styrer. Vi har mange pedagoger som er fordelt på de ulike fargene på huset. Pedagogoene har et særskilt ansvar for hver sin farge, i tillegg til delegerte spesial områder. Utover dette har vi barnehagemedarbeidere, barne- og ungdomsarbeider, kjøkkenressurs og en fast vikarstilling. Vi har en god bemanningen med en stabil personalgruppe, der mange ansatte har lang ansiennitet. Vi tilstreber også en jevn fordeling av menn og kvinner.