Drift av barnehagen under covid 19

Gjeldende informasjon vedrørende drift av barnehagen under covid 19

HUSK DE VIKTIGSTE SMITTEVERNREGLENE: HOLD AVSTAND, RENE HENDER OG VÆR HJEMME OM DU ER SYK.

Generelle tiltak

Alle barnehager i Oslo er nå på rødt nivå i trafikklysmodellen som er presentert i «veilederen om smittevern i barnehager under Covid-19». Dette gir endringer i tiltak både for barn, ansatte og foresatte. Ledelsen og styret i barnehagen har løpende drøftet hvordan vår barnehage best mulig kan håndtere Covid-19 situasjonen i vår barnehage. Det er helt på det rene at vi MÅ jobbe for en balanse mellom ulike hensyn i den spesielle situasjonen vi alle er i nå. Barnehagens viktigste anliggende er å gi barna et trygt og godt tilbud også under pandemien, samtidig som vi må ta hensyn til at det er en presset arbeidssituasjon for de ansatte. Sist men ikke minst er det viktig for dere foreldre at barnehagen holder åpent så mye som mulig. For å få til å forene de ulike hensyn så har vi laget plan for reduksjon av kvalitet hvor vi aller først reduserer kvalitet på det som går minst ut over barna(Matpakker til enkelte måltider/færre, kortere eller ingen turer/færre leker/kortere åpningstid/levering og henting kohortvis).Vi har også planer for organisering og drift av barnehagen basert på trafikklysmodellen i veilederen om smittevern.

ÅPNINGSTID OG LEVERING/HENTING:
Barnehagen holder åpent i 6.5 timer hver dag. Vi tar imot barna i to puljer (kohortvis). Dette for å gjøre levering og henting praktisk mulig innenfor smittevernstiltakene på rødt nivå. Det betyr bl.a. at ingen foreldre kan komme inn i barnehagen og de ulike kohortene må holdes adskilt. . Levering og henting vil måtte foregå utendørs og på samme tidspunkt for alle som tilhører samme kohort. Den ansatte i din kohort vil komme ut for både å ta imot barna og levere de.  Det er svært viktig at dere overholder tidspunkt for levering/henting. De ansatte kan ikke forlate sin kohort for å komme ut til den/de av dere som eventuelt kommer for seint. Om det skulle oppstå en uforutsett situasjon og dere ikke klarer å overholde tiden for henting/levering kan dere ringe styrer/administrasjonen på 47794890, så kan vi sammen vurdere hvordan vi kan løse situasjonen som har oppstått. Imidlertid henstiller vi dere sterkt om å bestrebe dere på å komme innenfor avsatt tidspunkt.

DITT BARNS KOHORT:
Vi er pålagt å drifte barnehagen i kohorter med en fast ansatt i hver kohort. Vi deler hver farge inn i tre kohorter. Det er mange hensyn å ta ved en slik inndeling(det enkelte barns behov, tilgang på personalressurser, generell logistikk, m.m.) Vi har etter en bred vurdering laget systemer og fordelt barn og voksne slik at vi kan håndtere drift av barnehagen på rødt nivå. Det vil ikke være anledning til å bytte kohort. Om dere har innspill til oss som dere tenker vi bør vite om i denne situasjonen vil vi at dere sender mail til styrer på styrer@bbhage.no. De ansatte ute på farge må nå konsentrere seg om å være sammen med barna og skape en trygg og god hverdag innenfor sin kohort.

NB! Hvis den ansatte i din kohort blir syk, eller det oppstår uforutsette hendelser vil kohorten bli stengt. Dere vil da få beskjed på sms. Ved eventuell langtidssykdom vil vi jobbe for å få tak i egnet vikar.

SMITTEVERNTILTAK PÅ RØDT NIVÅ:

 • Vi oppfordrer alle foreldre til å bruke munnbind ved henting og levering.
 • Dersom barnet ditt har nyoppståtte symptomer på sykdom, også milde symptomer, skal dere ikke møte i barnehagen.
 • Foresatte som har luftveissymptomer, skal ikke følge eller hente barn i barnehagen
 • Har foresatte eller andre i husstanden fått påvist sykdom med koronavirus, skal også nærkontakter holdes i karantene (dvs ikke levere/hente i barnehagen) etter råd fra helsemyndighetene. Ved usikkerhet kontakt lege.
 • Hvis barnet blir syk i barnehagen, må dere hente barnet så fort det lar seg gjøre
 • Barna skal ikke ta med egne leker. Hvis barnet ditt har en egen kosebamse for å sove, kan dere ta med denne
 • Vi fortsetter med porsjonspakninger fra MatiBox til første måltid mandag, tirsdag og onsdag. Alle må ha med en matpakke mandag, tirsdag, onsdag og to matpakker torsdag og fredag. NB! Husk eventuelt bestikk til mat i matpakka.
 • Alle barna må ha egen drikkeflaske i barnehagen.
 • Husk å følge barnehagens øvrige/gjeldende smittevernregler

PRAKTISKE ANORDNINGER/DIALOG:·

 • Alle barn møter hver dag ferdig påkledd for å være ute. NB! Ull gjelder.
 • Det blir ingen turer så lenge vi er på rødt nivå. Imidlertid vil vi anvende uterommet både i og utenfor barnehagen mye i denne perioden. Dette også fordi barna får relativt store begrensninger i sin bevegelsesfrihet rundt i barnehagen.
 • Vi reduserer leker ytterligere på rødt nivå.Dette for å gjøre det mulig å holde leker rene nok i henhold til smittefare.
 • Det vil ikke være anledningfor den ansatte til å løpe ut og inn for å hente ting ved levering/henting. Dette fordi den enkelte ansatt er alene med sin kohort. Vi vil bestrebe oss på å pakke ned det mest nødvendige av klær og ting som skal være med hjem daglig.Om det er noe som er glemt ber vi om at det venter til neste dag. Det er få ting som er av en slik karakter at det MÅ være med hjem.

Vi lover dere å sørge for deres barns behov for omsorg og for at alle barn opplever trygghet, tilhørighet og trivsel i barnehagen. Vi skal fortsette å leke, le og finne på hyggelige og spennende ting sammen. Kos og trøst er fortsatt viktig for barna –ikke minst under denne pandemien. Om barnet deres synes det er leit og vanskelig at ting er annerledes i barnehagen nå, er det aller viktigst og bli sett og lyttet til. Det bygger barns kompetanse til å takle motgang.

Vi følger hele tiden smitteveileder for barnehager, den finner dere her: Smitteveileder

Folkehelseinstituttet har utarbeidet et flytskjema som viser hvordan man skal forholde seg hvis man får symptomer på luftveisinfeksjoner: Flytskjema FHI  Som dere ser er det strengere regler for voksne enn for barn, men barn med nyoppstått luftveisinfeksjon og tegn på sykdom må holdes hjemme.

Avstand/nærkontakter

Definisjon av nærkontakt:  Direkte fysisk kontakt eller under to meters avstand i mer enn 15 minutter

Foreldre og ansatte:  Hold minst 1 meters avstand utover det å passere hverandre. 

Det er svært viktig å begrense nærkontakt! Formålet er å begrense smitte OG å unngå nedstenging av hele barnehagen om smitte oppstår.

Åpningstid

Vi har åpningstider fra 8.30 til 15.00.

Leker

Det er ikke anledning til å ha med leker hjemmefra.

Matservering

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

11.00
Varmat fra Matiboks

14.00
Matpakke hjemmefra

11.00
Varmat fra Matiboks

14.00
Matpakke hjemmefra

11.00
Varmat fra Matiboks

14.00
Matpakke hjemmefra

11.00
Matpakke hjemmefra

14.00
Matpakke hjemmefra

11.00
Matpakke hjemmefra

14.00
Matpakke hjemmefra

Vi mottar for tiden porsjonspakninger fra Matiboks.

Fruktordningen utgår inntil videre.