Tilvenning

Når barnet begynner i barnehagen, er det viktig å sette av nok tid og ressurser slik at barn og foreldre blir ivaretatt på en best mulig måte. Det er avgjørende for barnets trivsel og utvikling at det opplever barnehagen som et godt og trygt sted å være. Tilvenningsperioden er en sårbar tid for både barn og foreldre, der de har behov for ro og tett oppfølging.

Når barnet har fått plass i barnehagen, inviteres det med foreldrene sine på besøk. Dette er en anledning til å få hilse på barn og voksne, og bli litt kjent i forkant av oppstart.

For å ha best mulig tid til det enkelt barn i tilvenningsperioden, vil barna begynne i små puljer. Hvert barn får en fast tilknytningsperson som følger tett opp den første tiden. Tilknytningspersonen bistår barnet i det å bli godt kjent med barn og voksne i barnehagen. Barna vil ofte være i mindre grupper i starten av året, der vi legger vekt på å etablere nærhet til den voksne, skape ro og fellesopplevelser i lek og aktiviteter.

Tilknytningspersonen er foreldrenes primærkontakt i den første tiden. Den skal sikre en tett og god dialog med foreldrene i tilvenningsperioden, slik at de bli godt kjent og føler seg trygge på at barnet har det bra i barnehagen. Det avholdes en introduksjonssamtale i løpet av den første tiden, for å utveksle viktig informasjon, og etablere et godt samarbeid rundt det enkelte barn.

De aller minste barna vil skjermes fra det større fellesskapet i barnehagen de første månedene, gjennom å primært være på småbarnsavdelingen. Etter hvert som de blir trygge og større vil de gradvis introduseres for nye sosiale opplevelser.

Vi anvender «Oslostandard for Tilvenning – en trygg barnehagestart for alle barn» som veiledende dokument. Den finnes her: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/for-ansatte-i-barnehagene/kvalitetsstandarder-og-veiledere/#toc-2