Oppfølging av enkeltbarn

Når barnet starter i barnehagen vil en av de ansatte fungere som en kontaktperson, eller tilknyttningsperson.  Denne ansatte viser barn og foreldre til rette på fløyen og i barnehagen, og legger til rette for en trygg og god oppstart. Barnet skal bli kjent med rutiner og dagsrytme, delta i lek og aktivitet og etablere vennskap og nære relasjoner til andre barn og voksne. Vi er opptatt av å gi det enkelte barn omsorg, trygghet og nærhet ved å være tilgjengelige og oppmerksomme på barnets signaler. Vi har organisert oss slik at det på begge fløyer er fire pedagoger som har ansvaret for hver sin aldersgruppe. Denne pedagogen vil ha det overordnede ansvaret for barnets tilvenning i barnehagen

Også etter at barnet er blitt trygg og kjent i barnehagen, er det etter vår mening verdifullt å ha en voksen som er spesielt oppmerksom på at barnet får det det trenger. Den ansvarlige pedagogen for ditt barns alderstrinn har hovedansvar for:

  • Barnets trivsel og generelle utvikling
  • Legge til rette for vennskap og godt samspill med barn og voksne
  • Sørge for god kontakt med foreldrene og invitere til samtale 2 ganger i året