Personalets arbeid

For å nå våre målsettinger er vi i vår barnehage opptatt av å videreutvikle vår pedagogiske praksis. De ansattes har en stor betydning i dette arbeidet. Vi har hele tiden fokus på arbeidsmiljøet. Trivsel hos personalet henger sammen med trivsel hos barna. Det er også nødvendig at alle opplever seg delaktige i planleggings­prosesser og vurderinger, og får den informasjonen de trenger. Personalet får utfordringer ut fra egne ressurser og ståsted. Vi deler vår kompetanse, erfaringer og ideer med hverandre. Ved sykdom blant personalet tenker vi helhetlig og deler ressursene vi har tilgjengelige i barnehagen.

En av personalets viktigste oppgaver er å gi alle barn god omsorg. Å gi hvert barn god omsorg handler om å se den enkeltes behov og samtidig verdsette barnet. Personalet deltar aktivt i lek og samspill med barna, veileder ved konflikter som oppstår, observerer og har løpende samtaler med barn og foreldre.

Når et barn eventuelt strever med noe, tar vi aktivt tak i dette for å best mulig bistå barnet. I samarbeid med barnet og dets foreldre setter vi i verk tiltak for å sikre trivsel og god utvikling.

Annenhver uke har alle ansatte gruppeveiledning med styrer. I veiledningen tar vi opp ulike problemstillinger som vi sammen gjør til gjenstand for refleksjon. Vi bestreber oss på å være anerkjennende i samspill og er opptatt av personalets bevissthet i forhold til dette. På møter legger vi til rette for faglige diskusjoner og drøfting av pedagogisk praksis.

Vi har et samarbeid med Oslo Met, er Universitetsbarnehage,og praksisbarnehage for barnehagelærerstudenter.