3-åringen

I 3-årsalderen begynner barna i større grad å se seg selv i sammenheng med omgivelsene. De prøver ut og forsker på sin egen rolle i forhold til andre. De hevder i større grad egne meninger og behov, og sjekker ut hvordan disse virker i samspill med omverdenen. I mange sammenhenger vil 3-åringen ikke uten videre jenke seg, men holde på sitt perspektiv. Samspillet, respons og tilbakemeldinger fra dem barnet omgir seg med, og erfaringer av egne valg, gir grunnlag for viktig læring, mestring og livskompetanse. For oss voksne er det viktig å møte barnet der det er. Vi snakker med barna om deres valg og synspunkter, og veileder dem i hva som kan være gode løsninger.

Det er også viktig å presisere at barna ikke alltid kan få gjennomslag for egne ønsker og behov av hensyn til seg selv og andre. Slik lærer barnet å mestre de sosiale normer i samspill med omgivelsene.

For å bistå 3-åringene i utvikling av livskompetanse vil vi gjøre følgende:

- 3-åringen blir mer bevisste på egne ønsker og behov. I samspill med andre barn og voksne, får de tilbakemeldinger på egen væremåte, noe som er viktig sosial læring. De kan erfare at det i en situasjon er lurere å jenke seg enn å stå steilt på egne behov og meninger.

- 3-åringen har behov for å hevde egne meninger og få gjennomslag for disse. De voksne støtter og oppmuntrer barnet. Det er også viktig å vektlegge at det ikke er slik at barnet i en hver situasjon kan få ønskene sine innfridd. Det kan være andre hensyn som må tas, og barnet må for eksempel vente på tur eller velge en annen leke enn den som allerede var opptatt. Barna møter en god porsjon motgang i barnehagen, «Jeg kan ikke alltid få det akkurat som jeg vil», og erfarer hva som lønner seg i samhandling med andre.

- 3-åringen bruker mye tid på å klare sine daglige gjøremål. Dette dreier seg for eksempel om å kle på seg selv, smøre egen mat og bære tursekken.

- I 3-årsalderen er barna i full gang med å utforske rolleleken. De går ut og inn av roller, og temaene i leken kan skifte fort. Barna mestrer ikke iså stor grad å leke rollelek med mange av gangen. I leken utfordres de hele tiden på det å ta den andres perspektiv, og det å hevde egne meninger.

- Det er i denne alderen barna for alvor blir kjent med ulike bokstavlyder og gradvis tilegner seg ny uttale. Vi leser og leker med ord og uttrykk, og bruker mye sang/musikk, rim og regler. Temaarbeidet beriker språket i samspillet med barna. Barna bruker språket mer aktiv i lek og aktiviteter, og behovet for å bli forstått bidrar til språkutvikling.

- Barna i 3-årsalderen skal gis mulighet til å velge aktiviteter og være med på å planlegge dagene i barnehagen. De skal oppleve at innspill og egne meninger blir hørt og tatt på alvor. Da vil de også oppleve seg selv som viktige bidragsytere.