5-åringen

5-åringene går sitt avsluttende år i barnehagen. Dette året fokuserer vi på å gjøre dem best mulig i stand til å mestre sin nye skolehverdag som venter etter dette året. Barna får i barnehagen større utfordringer, mer frihet, og større spillerom når det gjelder medvirkning og påvirkning av egen hverdag. Barna gis mulighet til læring og forskning på livet gjennom lek, nysgjerrighet og appetitt på livet.

5-åringene øver på å utvikle sin selvstendighet dette siste året. Det er for eksempel viktig å mestre grunnleggende ferdigheter som det å ta vare på egne ting og det å kunne kle på seg selv. Barnet deltar i flere voksenstyrte, organiserte aktiviteter der det stilles krav til barnet om å innordne seg. Barnet må følge spilleregler i en mer definert sammenheng. I barnehagen øver barna på å slutteføre prosesser mot et mål. Det å konsentrere seg om en oppgave, motta beskjeder og fullføre dem, er noe vi jobber spesielt med mot skolestart.

Vi fokuserer på å gi dem gode tilbakemeldinger på det de bidrar med, med alle sine ulikheter, slik at de opplever seg selv som verdifulle. Vi ønsker at de forlater barnehagen med denne livskompetansen, som vi mener er avgjørende for en best mulig start videre i livet.

For å bistå 5-åringene i utvikling av livskompetanse vil vi gjøre følgende:

- 5-åringen er vitebegjærlig og har mange spørsmål om livets små og store mysterier. 5-åringene kan gå mer i dybden når det kommer til både utforsking av fakta, og filosofere over mer abstrakte tanker. Vi har samlinger med forskjellig filosofiske tema og er undrende i samspillet med dem. Vi spiller rollespill og planlegger prosjektarbeid og samarbeidsoppgaver i små og store grupper.

- Det er et mål å hjelpe barna til økt selvfølelse. Vi legger opp dagene slik at barna opplever mestring og føler seg betydningsfulle. Vi skaper etmiljø der alle tørr å hevde egne meninger, uavhengig av hva andre synes og mener.

- Leken i 5-årsalderen er mer kompleks og innholdsrik og det er som oftest flere barn med. Når barna har høyere lekkompetanse gir det rom for både å skape noe større ut fra egne behov og ønsker, samtidig som man lettere klarer å henge med på andres innspill og tanker. Lekkompetansen er vesentlig for i det hele tatt å kunne være en aktiv, selvstendig del av leken.

- I samling og andre voksenstyrte aktiviteter legger vi vekt på høy grad av deltagelse og baserer innholdet enda mer på barnas innspill og behov. De eldste barna oppfordres til i større grad å ta selvstendig ansvar i hverdagslivet, både for seg selv og andre. De liker å få ansvarsoppgaver som å hjelpe til med de minste barna, lage mat og gjøre ulike “voksenoppgaver”.

- Medvirkning handler om å ta større del i planlegging av aktiviteter, turer og arrangementer. Barna får mer erfaring med demokratiske prosesser, og refleksjoner rundt det å være del av et mangfoldig fellesskap.

- Det forventes at barna tar mer ansvar for seg selv og sine ting. De pakker sekken sin selv, kler på seg selv og vurderer hvilke klær de trenger.

- Det siste året i barnehagen har vi et spesielt fokus på språk- og begrepslæring for 5- åringene. Vi legger til rette for fortellerglede, tekstskaping og lekbetonte oppgaver. Disse er knyttet til bokstaver, tall og begreper, der barnas fantasi får blomstre. Vi bruker også tid på høytlesning, rimord, vitser og IKT. Andre forberedelser til skolestart er at det stilles større krav til deltagelse i samlinger, der de må by mer på seg selv og samtidig mestre å vente på tur.