4-åringen

I 4-årsalderen har barnet utviklet sosiale ferdigheter slik at det mestrer å forholde seg til flere i lek og sosiale sammenhenger. 4-åringen øver på livet gjennom lek, og tilegner seg viktig livskompetanse. Barnet lærer sosiale strategier som er vesentlige for det å få venner, og det å være en aktiv del av en større sosial sammenheng. Det de opplever i hverdagen sin, tar de med seg inn i leken og forsker videre på. Barna bruker sin kreativitet og fantasi, og må samarbeide for å finne løsninger.

I barnehagen er det viktig at barna blir verdsatt for den de er. Barna skal møtes med respekt og forståelse for det de har å bidra med. Slik utvikler de trygghet på seg selv, og mestrer det å kunne hevde egne meninger og stole på egne valg. De er aktive aktører i egne liv.

For å bistå 4-åringene i utvikling av livskompetanse vil vi gjøre følgende:

 - Rolleleken er svært viktig i denne alderen. Lekens innhold og form blir stadig mer kompleks og rollemønsteret utvidet. Vi gir barna tid og anledning til å utforske opplevelser og interesser. Barna vil i leken måtte ta selvstendige valg. De velger roller, tema og samarbeider med andre. De voksne samarbeider med barna i leken på deres premisser og støtter barnet i å utvide lekkompetansen der det er nødvendig.

- 4-åringen kan i stor grad ta del i planlegging og utforming av sin egen hverdag. De blir stadig mer delaktig i demokratiske prosesser og får erfare at de er med på å forme fellesskapet. Barn i denne alderen er gjerne bevisst på hva de liker å gjøre og har evnen til å planlegge fram i tid. Vi ønsker å bruke tid hver uke på å snakke om hva denne uken skal inneholde, både av faste planlagte elementer og ting som oppstår i diskusjon mellom voksne og barn. Det er viktig at alles behov blir sett og hørt, og at alle opplever at de har innvirkning på sin egen hverdag.Barna skal også ha mulighet til å styre, og ta egne valg i hverdagen innenfor de rammene som til en hver tid er gjeldende.

 - 4-åringen skal gis anledning til å bryne seg på nye utfordringer og finne løsninger til beste for seg selv og fellesskapet.

- Barn i denne alderen bruker språket aktivt. Det er større forventing til å skulle formidle noe til et fellesskap, og det er mye mer, både dialog og lengre tankerekker, som skal formidles. Mange av barna blir opptatt av bokstaver, skriving og lesing i denne alderen og vi vil stimulere denne lysten med meningsfylte aktiviteter knyttet opp og mot lek og glede.