Organisering

Bråten barnehage har 2 fløyer - Nord og Sør. Hver fløy består av to områder: Gul og Grønn på Nord samt Blå og Rosa på Sør.

Vi har aldersblanding som vår grunnstruktur. Parallelt legges det tilrette for turer og aktiviteter for hver aldersgruppe. Dette fremkommer også i våre ukeplaner.

Førskolebarna har sitt primære tilholdssted på Gul, og fargen er innredet med materiell tilpasset dem. Tilsvarende er Grønn tilpasset de minste barna og her holder alle ettåringene primært til sammen med toåringene på Nord. På Sør er både Rosa og Blå tilpasset barn fra 2-4 år.

I starten av barnehageåret vil størstedelen av dagen tilbringes i aldersrene grupper. Dette blant annet for å skjerme de minste barna slik at det oppleves trygt og godt å begynne i barnehagen, og for å kunne gi de større barna et tilbud tilpasset dem. Litt lenger ut i barnehageåret blir det gradvis mer og mer aldersblanding med til dels faste tider med aldersrene grupper.

Fløyene samarbeider i hverdagen om pedagogiske opplegg og oppfølging av barnegruppene. Det er et felles vaktsystem på hver fløy hvilket vil si at barnet ditt blir godt kjent med alle de voksne på fløyen.

Klubber

Hver tirsdag er barna i aldersdelte ”klubber” hele dagen. Barna leveres og hentes på fargen der klubben holder til.

Smågrupper

I barnehagen er det mange barn med mange ulike behov. For å best mulig imøtekomme enkeltbarn og barnegruppen benytter vi ofte smågrupper. Disse gruppene vil variere ut i fra spesielle behov, alder, interesser, barnas innspill, venner, ulike aktiviteter,  tilgjengelige voksenressurser osv. Personalet tar hensyn til ovennevnte momenter og legger opp til både planlagte og mer spontane smågrupper i løpet av en barnehagedag.

Bemanning

Barnehagen ledes av styrer. Vi har mange pedagoger ansatt og hver pedagog har særskilt ansvar for hver sin farge, samt enkelte spesialområder. I tillegg har vi ansatt assistenter, barne- og ungdomsarbeider, kjøkkenressurs og fast vikarstilling slik at den totale bemanningen i barnehagen er god. Vi har en stabil personalgruppe med mange ansatte med lang ansiennitet. Vi tilstreber også en jevn fordeling av menn og kvinner.